Ordlista för konsumenter 

Anbud

Ett anbud, eller offert, är ett skriftligt erbjudande om att köpa en vara eller tjänst för en bestämd summa pengar. I anbudet, eller offerten, ska det finnas detaljerad information om erbjudandets omfattning (pris, deadline, leveranvillkor, ev. rabatter, betalningsvillkor etc.).

 

Ett godtaget anbud är därmed ett bindande avtal mellan två parter, vanligtvis två företag. 

Aktiebrev

Ett aktiebrev, alt. aktiebok, är en slags av ägarbevis för juridiska och/eller fysiska personer som har investerat i aktier i ett aktiebolag.

Ett aktiebrev används därmed som förteckning över företagets aktier samt dess ägare. Om eller när en aktie byter ägare noteras bytet i bolagets aktiebok.

Avtalslagen

Avtalslagen, eller "Lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område" (officiellt) innefattar generella regler och riktlinjer om vad som gäller när två, eller flera, parter ingår ett avtal. Lagen utgör därmed själva stommen i det som vi i Sverige kallar "den allmänna avtalslagstiftningen".
 

Avtalslagen kan därmed användas som underlag och riktmärke för hur ett skriftligt avtal ska utformas för att anses som giltigt.

ARN

Allmänna reklamationsnämnden, förkortat ARN, är en svensk statlig myndighet dit man som konsument kan vända sig för att få rättslig hjälp om man hamnar i tvist med ett företag.

ARN har därmed i uppdrag att agera mellanhand i tvister mellan konsumenten å ena sidan, och näringsidkaren å andra sidan.

Bankgiro

Bankgiro, ofta förkortat BG, är en tjänst som gör det enklare för företag att föra över och ta emot pengar från andra företag och/eller privatpersoner inom Sveriges gränser.


Ett bankgiro kan därmed användas både för att skicka och ta emot betalningar elektroniskt inom Sverige.

Betalkort

Bensinkort

BIC

Bank Identifier Code, förkortat BIC, är en form av id-nummer enligt global standard som används för att identifiera mottagarens bank i samband med en utlandsbetalning.

BIC består alltid av minst åtta och max elva tecken som standardmässigt inleds av sex versaler. BIC används i regel alltid  ihop med IBAN (se nedan).

Checkkredit

Courtage

Debitera

Direkta kostnader

Disponibel inkomst

E-faktura

Effektiv ränta

Fast avgift

Fast kostnad

Force majeure

Fordran

Följesedel

Förskottsbetalning 

Garanti

Garantibevis

Goodwill

God tro

Grossist

Gäldenär

Hängavtal

Högkonjunktur

IBAN

International Bank Account Number, förkortat IBAN, är en form av id-nummer som standardmässigt används för säkrare transaktioner till och från den egna banken och banker i utlandet. 


IBAN används i regel alltid ihop med BIC (se ovan).

Indirekta kostnader 

Inflation

Inkasso

Inventering

Investmentbolag

Koncern

Konjunktur

Konkurs

Konsument

Konsumentköplagen

Konsumentverket

Konsortium

Konsumtion

KPI

Key Performance Indicators, förkortat KPI, är en form av mätinstrument som många företag använder för att, under en begränsad tidsperiod, visa hur väl företaget når sina prioriterade mål.

Att implementera, följa upp och utvärdera KPI:er inom det egna verksamhetsområdet underlättar därmed företagets interna utvärderingsprocess. 

Kredit

Kreditera

Kreditgräns

Kreditkort

Kreditprövning

Köpebrev

Lagfart

LAS

Leasing

Likvidation

Likvida medel

Ångerrätt

Öppet köp

Övertrassering