Klarnakortet 

I den här guiden har vi samlat fakta och information som gäller användarvillkor, rättigheter och skyldigheter avseende Klarnakortet. Syftet är att informera om en väletablerad, och i många avseende smidig, betaltjänst som gör det möjligt att handla säkert online.

Klarnakortet

Klarna är en digital betaltjänst som kan beskrivas som en länk mellan dig som konsument och de företag/butiker som är anslutna till tjänsten. I samband med att du köper varor och tjänster online är Klarna ofta en av flera betalalternativ medan det i andra fall är det enda.

Vanligtvis kan du också välja mellan flera olika metoder för din betalning, varav betalning via faktura är en av de vanligaste. Det går också bra att överföra pengar via banken, vilket kan göras direkt eller efter leverans. Har du ingen möjlighet att betala hela beloppet väljer du med fördel att delbetala ditt köp. Utöver redan nämnda alternativ kan du dessutom ansöka om, och så småningom betala med, Klarnakortet.

Så ansöker du om Klarnakortet 

För att ansöka om Klarnakortet behöver du ha ett konto hos Klarna. Du måste också vara 18 år fyllda och vara bosatt, eller skriven, i Sverige. Anledningen är att Klarnakortet är en form av betalkort, vilket betyder att det är kopplat till kortinnehavarens (i det här fallet ditt) Klarnakonto.

Det första du måste göra, om det inte redan är gjort, är att registrera dig som kund hos Klarna. När registreringen är bekräftad kan du gå vidare och ansöka om Klarnakortet. 

Så ansöker du om Klarnakortet - steg för steg

1. Logga in i Klarna kundportal

2. Identifiera dig via Mobilt Bank ID

3. Fyll i de personliga uppgifter som efterfrågas

4. Invänta bekräftelse (kommer via e-post)

5. Följ anvisningarna i e-postmeddelandet

6. Invänta Klarnakortet (skickas till dig)

När du har fått ditt kort

Börja med att logga in i Klarnas kundportal och välj en personlig PIN-kod. Av säkerhetsskäl bör du välja en PIN-kod som är så långt ifrån dina personuppgifter och övriga PIN-koder som möjligt. 

När du har valt en kod är det dags att aktivera ditt kort, och därefter är du redo att nyttja Klarnakortet som betalmetod i samband med kommande inköp (så länge företagen är kopplade till Klarnas betaltjänst). 

Obs! Från Klarnas håll rekommenderas att du kopplar kortet till en personlig digital plånbok (som går att koppla bort när helst du önskar). Detta är dock något du väljer själv och kortet fungerar lika bra utan denna koppling.

Transaktioner 

Klarnakortet kan nyttjas för kontaktlösa transaktioner mellan dig som konsument och mottagande part. Det kan vara värt att notera att beloppsgränsen kan variera mellan olika länder samt från en tid till en annan. 

Godkännande av transaktion

I samma stund som dina kortuppgifter delas sker ett godkännande av den aktuella transaktionen per automatik. 

Önskar du genomföra flera transaktioner i rad räcker det att du har godkänt den första. Skulle totalbeloppet vara okänt vid tidpunkten för godkännandet reserveras endast det belopp du har godkänt.

I samband med betalning har mottagaren rätt att begära läsning av kortets chip, vanligtvis i kombination med en PIN-kod (eller liknande autentiseringsmetod). Rätten omfattar både transaktioner inom och under beloppsgränsen. För transaktioner som överskrider beloppsgränsen krävs det dessutom ytterligare verifiering.

Transaktionstid och ångrat köp

Normalt sett tar det 2-3 bankdagar för att behandla en transaktion. Under denna tid är du personligen ansvarig för alla godkända transaktioner. I händelse att du ångrar ditt köp kan du alltid försöka återkalla transaktionen genom att (först och främst) kontakta företaget ifråga.

Transaktioner i annan valuta 

Vid transaktioner i annan valuta än svenska kronor (SEK) är det tillämpad växelkurs som gäller. Det innebär att Klarna baserar kursen på en så kallad referensväxelkurs, vilken i sin tur bestäms kreditkortsföretaget Visa. Kursen avser alltid den aktuella bankdagen då transaktionen kommer Visa tillhanda.

En transaktion kan nekas om

 - Du har missat att godkänna transaktionen enligt aktuella villkor

- Klarna bedömer att det finns risk för att du inte kan fullfölja betalningen

- Kortet har använts stridenligt aktuella villkor

- Det finns skäl att misstänka icke-godkänd eller bedräglig användning

Obs! Ansvaret för att informera om en nekad transaktion ligger hos företaget som har sålt varan eller tjänsten till dig som konsument.

Allmänna villkor 

I samband med att du ansöker om Klarnakortet har Klarna rätt att begära en kreditprövning. Även efter det att avtalet har godkänts av båda parter kan Klarna nytjja sin rätt och begära yttetligare kreditupplysningar.

Obs! Som konsument har du rätt att/ska du få en kopia av upplysningen hemskickad per post.

Giltighetstid

Giltighetstiden för ditt personliga Klarnakort finns angivet på kortets framsida. Då kortet endast kan nyttjas under den period som finns angiven bör du vara ute i god tid när det är dags att beställa ett nytt kort. Ditt nya kort ansöker du om via Klarna kundportal, där du väljer funktionen "Förnyelseansökan". 

Personligt köputrymme 

Ditt personliga köputrymme baseras dels på din ekonomiska situation, dels på eventuella utgifter du redan har hos Klarna. Utefter dessa kriterier kan du nyttja ditt Klarnakort för att betala till såväl svenska som utländska företag, så länge de är knutna till Klarnas betaltjänst. 

Håll koll saldot

För att hålla koll på saldot (det vill säga hur mycket pengar du har på Klarnakortet) finns det två enkla funktioner att använda sig av. 

1. Kontrollera din aktuella utgiftsstatus

- Logga in i Klarna kundportal

- Välj funktionen "Köputrymme"

2. Kontrollera din aktuella köpförmåga

- Logga in i Klarna kundportal 

- Uppge det belopp som motsvarar beloppet för ditt önskade köp

- Ta del av aktuellt saldo (räknas ut per automatik) 

Avgifter och betalvillkor

Med Klarnakortet följer olika betalalternativ vilket gör att du själv kan välja det som passar dig bäst. Det innebär att du kan välja samma betalmetod varje gång, men också att du kan variera från en gång till en annan. 

Månadsfaktura

Genom att samla alla dina köp i en månadsfaktura får du tillgång till en räntefri kredit. Det innebär att samtliga köp görs via Klarnakortet, det vill säga oavsett om du handlar i en fysisk eller webbaserad butik. Dessa köp samlas sedan ihop och skickas i form av en månadsfaktura.

Betala med en gång eller i slutet av månaden

Detta alternativ innebär att du har möjlghet att betala ditt köp via direkt vid beställning eller på dagen för sista betaldatum. Det finns även en möjlighet att betala 14 dagar efter utsatt sista-datum.

Oavsett vilken gräns du väljer dras pengarna inom 1-2 bankdagar efter det att ordern har mottagits och hanterats av det företag du har valt att handla hos.

Delbetala

Att delbetala ett (eller flera) köp innebär att du betalar ett angivet lägstabelopp varje månad tills dess att hela köpet är betalt. Det är ett alternativ som vanligtvis innebär en viss merkostnad i form av ränta.

Försenad betalning

Vid försenad inbetalning tillkommer en påminnelseavgift som i skrivande stund motsvarar 29 kronor för köp under 60 kronor, och 60 kronor för köp över motsvarande summa. Dessutom kan en dröjsmålsränta tillkomma (just nu 24%).

Utebliven betalning

Skulle du missa helt att betala ett köp kan ärendet överlämnas för inkassohantering, vilket vanligtvis innebär ytterligare avgifter i form av inkassokostnader läggs till varje nytt ärende).

Dina skyldigheter 

Klarnakortet är personligt, vilket betyder att du är skyldig att skydda kortet och mot obehörigt användande. Ett sätt att skydda kortet är att koppla det till en digital plånbok (vilket endast bör ske via en privatägd enhet).

Kortinnehavaren är dessutom skyldig att 

- Skydda sin inloggning i Klarnas kundtjänstportal 

- Logga in via Mobilt BankID 

- Hålla god uppsikt över/spärra behörighet till kortet vid misstanke om att kortet har använts av tredje part (s.k. otillbörligt användande)

Obehörigt användande 

Skulle kortet bli föremål för obehöriga transaktioner återbetalar Klarna det debiterade beloppet (inkl. eventuella avgifter). Har du däremot godkänt transaktionen (om än av misstag) har du dock inte rätt till återbetalning.

Har transaktionen skett till följd av att du själv har underlåtit att skydda dina personliga behörighetsfunktioner, eller på annat sätt brutit dina förpliktelser, är du personligt ansvarig för ett visst maxbelopp (besök klarna.se för aktuellt belopp).

 Reklamation 

De företag som är anslutna till Visa har ansvar för eventuella produktfel (gäller både varor och tjänster). Om du däremot behöver reklamera en köpt vara eller tjänst ansvarar du personligen för att göra detta inom "rimlig tid".

Löptid och uppsägning

Ett avtal mellan konsument och Klarna gäller till dess att avtalet sägs upp av konsumenten. Detta kan ske när som helst och börjar gälla utan dröjsmål. 

Även Klarna kan ha fog för att säga upp ett avtal. I vanliga fall omfattas en uppsägning från företagets håll av två månaders uppsägningstid, men det finns också fall då uppsägning sker med omedelbar verkan. Det kan till exempel ske om det visar sig att motparten saknar medel för att fullfölja sitt betalningsansvar. 

Ångerrätt

Ett avtal med Klarna omfattas av en ångerrätt på motsvarande 14 dagar efter det att avtalet slöts. Uppsägningen ska ske skriftligen, antingen via e-post eller vanlig postgång.

Klagomål

Eventuella klagomål hanteras enligt Finansinspektionens riktlinjer och ska skickas till Klarnas kundtjänst (via e-post). Skulle det uppstå en tvist som inte går att lösa hänvisas du till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få hjälp med att ta ärendet vidare.


Praktiska länktips!