Investera i fonder

28.02.2024

Att investera i fonder är att likställa med köp av andelar i en investeringsfond. För att få bra avkastning bör du ha koll på begrepp som andelsvärde,  underliggande tillgångar och inflationsrisk. Lär dig de mest grundläggande för att förstå hur de påverkar när du ska investera i fonder.

Obs! Innehåller kommersiella länkar

Investera i fonder

Att investera i fonder är förenat både med risker och möjligheter. Anledningen är att det inte finns några som helst garantier eller hundraprocentiga prognoser för att förutse utvecklingen på marknaden då denna ofta styrs av yttre faktorer. 

Läs på och jämför

Det lite olika vägar att gå för den som vill investera i fonder. Vår rekommendation är att du läser på om och jämför olika typer av fonder i syfte att skapa en bild av vilken som passar dig bäst utifrån dina egna behov, önskemål och möjligheter.  

Investeringssparkonto

En investeringsfond är en fond baserad på olika värdepapper. En sådan fond förvaltas vanligtivis genom ett så kallat ISK-konto (Investeringssparkonto) vilket ger möjligheter att investera i flera hundra olika värdepapper på en och samma gång. Det är skillnaden mot exemplvis en blandfond, vars fonder är begränsade till vissa specifika branscher.

Vanliga fonder

Nedan följer en lista med fyra vanliga fonder som kortfattat beskrivs utifrån kriterier som innehåll, kännetecken och för vem de är bäst lämpade.

Blandfond

- En fond baserad på branschspecifika aktier

- Kännetecknas av en tydlig placeringsinriktning 

- Lämpar sig för dig som vill ha koll på dina tillgångar och hur de är fördelade

Aktiefond

- En aktiefond baserad på flera större, oftast globala aktier

- Kännetecknas av stor flexibilitet samt mindre risk och volatilitet

- Lämpar sig för dig som vill sprida riskerna genom att investera i olika branscher 

Räntefond

- En fond baserad på olika räntebärande instrument (ex. statsobligationsfonder)

- Kännetecknas av varierande löptid (duration) och kreditbetyg 

- Lämpar sig för dig som är oberoende av det ekonomiska ränteläget i stort

ETF

- En fond baserad på indexbaserade fonder 

- Kännetecknas av att de handlas under en viss tid på en specifik handelsplats

- Lämpar sig för dig som vill investera i branschspecifika börsnoterade företag

Vanliga begrepp 

Det finns en hel rad med begrepp som används i sammanhang som rör investeringar i största allmänhet. Du som redan har eller ska investera i fonder kommer bland annat stöta på begrepp som avkastning och inflationsrisk. Vad dessa begrepp innebär får du reda på genom att ta del av listan med vanliga begrepp här nedan.

Avkastning

Syftet med en fond är att maximera avkastningen för andelsinnehavaren med fondens risknivå i beaktande. Avkastningen är dels beroende av fondens underliggande tillgångar (ex. bitcoin, guld, råvaror etc.), dels av eventuella utdelningar. 

I samband med utdelning kan andelsinnehavaren välja att återinvestera vinsten i fonden eller ta ut vinsten i pengar. 

Avgifter och kostnader

Varje år utgår en så kallad förvaltningsavgift som, enkelt beskrivet, är en form av ersättning till fondbolaget för dess förvaltningskostnader.

Förvaltningsavgiften baseras på en viss procent av fondens tillgångar, till skillnad från t.e.x. transaktionskostnader - en kostnad som sällan fastställs i förväg men som faller under kategorin "övriga kostnader" och därmed debiteras löpande. 

Marknadsrisk

En faktor som oftast har stor påverkan på fondens så kallade substansvärde (jfr. eng. NAV = Net Asset Value) är marknadsutvecklingen. I sammanhanget använder man därmed begreppet marknadsrisk i de fall då andelsinnehavaren riskerar att gå miste om hela investeringen. 

Företagsrisk

Ett annat vanligt förekommande begrepp är det man i branschen refererar till som företagsspecifik risk, nämligen företagsrisk. Som namnet låter påskina är det risker som specifikt rör företagsinvesteringar vars värde bland annat påverkas av ökad skuldsättning, kostsamma förvärv, uppsägningar, ökad konkurrens och varsel.

Valutarisk

Även valutarisk är ett begrepp man ofta talar om men då i samband med investeringar i andra valutor än den egna. Sådana investeringar ger upphov till valutarisk i händelse att fondkursen påverkas av kursförändringar (kursen mellan den egna och övriga valutor förändras). 

Inflationsrisk

Avkastning innebär vanligtvis ökad köpkraft, men i de fall då köpkraften minskar ökar istället den så kallade inflationen. Det är i detta avseende man talar om inflationsrisk, vilket förenklat kan beskrivas som negativ avkastning efter korrigering för inflation.