Artificiell Intelligens

24.03.2023

Artificiell Intelligens, eller AI, är ett begrepp som vanligtvis delas in i olika nivåer som på olika sätt är människans intellekt behälpliga.

Artificiell Intelligens 

Artificiell Intelligens, eller AI, är ett samlingsnamn för datasystem som både kan tänka och känna av sin omgivning, samtidigt som det lär sig saker samt vidta eventuella åtgärder.

Att användningsområdet är stort och brett märks inte minst genom att AI nyttjas inom ett stort antal branscher. Som i fordonsindustrin till exempel, där AI ofta används för att skapa olika former av digital assistans.

AI och mänsklig Intelligens 

Skillnaden mellan AI och mänsklig intelligens är att den artificiella intelligensen används för att lösa en uppgift. Det kan vara allt från att köra bil till att översätta en text. Den mänsklig intelligens däremot används i situationer när vårt tankesätt behöver utvecklas och då vi kan dra lärdomar av det.

Olika nivåer av AI

ANI - Artificial Narrow Intelligence 
 svenska: snäv AI

Snäv AI kan bland annat användas för att analysera en mammografibild.

Den här nivån av artificiell intelligens är specialiserad på att lösa specifika uppgifter inom ett specifikt och snävt avgränsat område. Därmed går det inte att överföra och använda inlärda färdigheter till uppgifter som ligger utanför det valda område, som att köra bil till exempel. 

AGI - Artificial General Intelligence
På svenska: stark AI 

Stark AI har många likheter med mänsklig intelligens då stark AI kan användas för att utföra i stort sett samma intellektuella uppgifter som människan kan utföra. Därmed kan stark AI utveckla nya resonemang och fatta egna beslut baserat på tidigare kunskaper och erfarenheter.

ASI - Artificial super intelligence På svenska: smart AI

Smart AI ligger på en nivå över generell (stark) AI och beskrivs enklast som en form av system med mänskliga förmågor som med hjälp av ASI kan utföras både snabbare och bättre. Därmed överträffar smart AI i princip alla mänskliga förmågor inom i princip alla områden.

Fler termer

Automatiserad intelligens

- Automatisering av manuella och standardiserade rrutinuppgifer

Assisterad intelligens

- Hjälper människor att utföra uppgifter snabbare och bättre

Autonom intelligens

- Automatiserade beslutsfattarprocesser utan mänsklig inblandning

Förhöjd intelligens

- Hjälper människor att fatta bättre beslut

© Petra Roman, PR Text&Bild